Hírek,  Kiemelt

Fizetős parkoló

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Látogatóinkat, hogy Vácrátót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fizető várakozás rendjéről 5/2017. (IV.26.) szóló helyi rendeletével döntött a Vácrátót közigazgatási területén kijelölt fizető várakozási övezetek kijelöléséről, a területek igénybevételének rendjéről.

Fizető várakozási övezet:

A község közigazgatási területén belül, az önkormányzati tulajdonú közutak, közterületek, egyéb önkormányzati tulajdonú területek, melyek fizetőparkolóként, várakozóhelyként kialakítottak és ennek megfelelően táblával megjelöltek.

 

Díj fizetésére kötelezettek köre:

A kijelölt fizető parkolót igénybevevő gépjármű üzembentartója. (Üzembentartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek. (a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 2.§ 9. pontja szerint).

 

Üzemidő:

Március1-től November 15. napjáig hétvégén és munkaszüneti napokon 800és 1700 között a várakozás, térítés ellenében vehető igénybe. November 16-tól március 1-ig terjedő időszakban a várakozás térítésmentes.

 

Várakozási díj mértéke:     

Mindkét díjosztály tekintetében az első megkezdett órát köteles fizetni az igénybe vevő, a többi igénybe vett óra díjmentes.

„A” díjosztály: személygépkocsi, három- vagy négykerekű motorkerékpár, három- vagy négykerekű segédmotor-kerékpár, 3,5 t össztömeg alatti tehergépkocsi: 500.-Ft/óra

„B” díjosztály: autóbusz, tehergépkocsi 3,5 t össztömeg felett, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi: 1500.- Ft/óra

 

Díjfizetés módja:

A várakozási díjat előre, készpénzben kell megfizetni, az Önkormányzat helyszínen tartózkodó képviselőjénél, a parkoló szelvény megvásárlásával.

 

Egyéb szabályok:

–       A várakozási jogosultságot igazoló parkoló szelvényt a várakozás időtartama alatt a gépjárműben jól látható helyen kell az első szélvédő mögötti műszerfalon elhelyezni oly módon, hogy a rajta szereplő adatok a gépjárművön kívülről ellenőrizhetők legyenek.

–       A díjfizetési kötelezettség a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki.

 

A parkolási jogosultság ellenőrzése, pótdíjazás:

 

–       A várakozási területek szabályszerű igénybevételét és a várakozási díj megfizetését az Önkormányzat képviseletében eljáró személy az üzemidőben bármikor jogosult ellenőrizni.

–       Ha a jármű a fizető várakozási helyen, díjfizetés nélkül várakozik, akkor várakozási alkalmanként a közúti közlekedésről szóló I. évi törvény szerint 1 órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni.

 

–       A pótdíj fizetési kötelezettség keletkezésére, összegére és a pótdíj megfizetésének szabályaira a közúti közlekedésről szóló I. évi törvény 15/C-15/E.§ rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

–       A szabálytalanul parkoló jármű szélvédőjén az ellenőr jól látható helyen készpénz-átutalási megbízással ellátott díj- és pótdíjfizetési felszólítást hagy, melyen feltünteti a szabálytalanság tényét, helyét, időpontját, a gépkocsi rendszámát, valamint a díj megfizetésére vonatkozó tudnivalókat.

 

–       Alapdíj és pótdíj fizetés megtagadása, vagy a díjfizetés ellenőrzésének megakadályozása esetén az Önkormányzat az érvényben lévő polgári jog szabályai szerint járhat el.

 

A parkolási díjból származó bevételt Vácrátót Község Önkormányzata a közterületek fenntartására, fejlesztésére fordítja, javítva ezzel közterületeinek állapotát.

 

Üzemeltető: Vácrátót Község Önkormányzata (székhely: 2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)

Tel: 0628/360-012; E-mail: vacratotph@localhost:8888; Honlap: www.localhost:8888

 

 

 

Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2017. (V.01.) önkormányzati rendelete

a fizető várakozás rendjéről

(hatályos 2017. 05.01-jétől)

Vácrátót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. Általános rendelkezések

 

1. §                        A rendelet területi hatálya a község közigazgatási területén belül, az önkormányzati tulajdonú közutakon, továbbá közterületeken illetve egyéb önkormányzati tulajdonú területeken fizetőparkolóként, várakozóhelyként kialakított területekre terjed ki.

 

2. §                        A Vácrátót közigazgatási területén kijelölt fizető parkolók, várakozási területeket felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

 

3. §                        A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt fizető parkolót igénybevevő gépjármű a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti üzembentartójára.

 

4. §                        A tárgyi hatálya kiterjed valamennyi közúti járműre, kivéve:

 

a)         a gépjárművön elhelyezett figyelmeztető jelzést jogosan használó kommunális szolgáltató üzembentartóknak,

b)        a közérdekből történő veszély-, vagy hibaelhárítást végző személyeket szállító üzembentartóknak,

c)         az áruszállítás miatt várakozó gépjárművek üzembentartóinak a tényleges rakodás időtartama alatt,

d)        a diplomáciai mentességet élvező üzembentartóknak,

e)         a sürgősségi vagy háziorvosi ellátást végző egészségügyi szolgáltató üzembentartóknak.

 

5. §                        E rendelet alkalmazásában:

(1)   Üzembentartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek. (a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 2.§ 9. pontja szerint).

(2)   Megállás: járművel a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges ideig, illetőleg – ha a vezető a járműnél marad – egyéb okból legfeljebb 5 percig történő egy helyben tartózkodás. (a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.05.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 1. sz. függelék III/d.) szerint).

(3)   Várakozás: járművel a megállásnál hosszabb ideig történő egy helyben tartózkodás. (a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.05.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) (továbbiakban: KRESZ) 1. sz. függelék III/e.) szerint)

(4)   Fizető parkoló, az amelyet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.05.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 17.§(1) bekezdés e) pontja (110.ábra) szerinti „várakozóhely” jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, a díjfizetési kötelezettségre utaló kiegészítő táblával jelöltek meg.

 

2. A várakozási területek igénybevételének szabályai

 

6. §                        A várakozás legfontosabb szabályairól és a díjfizetés módjáról az Önkormányzat a várakozóhelyen információs táblán nyújt tájékoztatást.

7. §                        A díjfizetési kötelezettség a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki.

8. §             (1) A várakozási területen lévő várakozóhelyek hétvégén és munkaszüneti napokon 800és 1700 közötti időszakban (továbbiakban: üzemidőben) csak az előírt várakozási díj megfizetésének ellenében vehetők igénybe.

(2) November 1-től március 31-ig terjedő időszakbana várakozóhelyek igénybevétele ingyenes.

(3) Nem kell várakozási díjat fizetni:

a) a gépjárművön elhelyezett figyelmeztető jelzést jogosan használó kommunális szolgáltató üzembentartóknak,

b) a közérdekből történő veszély-, vagy hibaelhárítást végző személyeket szállító üzembentartóknak,

c) az áruszállítás miatt várakozó gépjárművek üzembentartóinak a tényleges rakodás időtartama alatt,

d) a diplomáciai mentességet élvező üzembentartóknak,

e) a sürgősségi vagy háziorvosi ellátást végző egészségügyi szolgáltató üzembentartóknak,

(4) A várakozási díjak mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

 

9. §      (1) A várakozási díjak szempontjából a közúti járműveket az alábbi két díjosztály egyikébe kell sorolni:

a)       „A” díjosztály: személygépkocsi, három- vagy négykerekű motorkerékpár, három- vagy négykerekű segédmotor-kerékpár, 3,5 t össztömeg alatti tehergépkocsi;

b)      „B” díjosztály: autóbusz, tehergépkocsi 3,5 t össztömeg felett, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi;

(2) A várakozási jogosultságot igazoló parkoló szelvényt a várakozás időtartama alatt a gépjárműben jól látható helyen kell az első szélvédő mögötti műszerfalon elhelyezni oly módon, hogy a rajta szereplő adatok a gépjárművön kívülről ellenőrizhetők legyenek.

(3) Mindkét díjosztály tekintetében az első megkezdett órát köteles fizetni az igénybe vevő, a többi igénybe vett óra díjmentes.

 

3. A díjfizetés módja

 

10. §    (1) A várakozási díjat előre kell készpénzben megfizetni, az Önkormányzat helyszínen tartózkodó képviselőjénél, a parkoló szelvény megvásárlásával.

(2) Adott napon megvásárolt parkoló szelvény az adott napon történő parkolásra jogosítja fel a közúti jármű üzembentartóját.

(3) Ugyanazon parkoló szelvény több alkalommal nem használható fel.

 

4. A parkolási jogosultság ellenőrzése, pótdíjazással kapcsolatos eljárás

 

11.§    (1) A várakozási területek szabályszerű igénybevételét és a várakozási díj megfizetését az Önkormányzat képviseletében eljáró személy az üzemidőben bármikor jogosult ellenőrizni.

(2) Ha a jármű a fizető várakozási helyen, díjfizetés nélkül várakozik, akkor várakozási alkalmanként a közúti közlekedésről szóló I. évi törvény szerint 1 órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni.

(3) A pótdíj fizetési kötelezettség keletkezésére, összegére és a pótdíj megfizetésének szabályaira a közúti közlekedésről szóló I. évi törvény 15/C-15/E.§ rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A szabálytalanul parkoló járm;ű szélvédőjén az ellenőr jól látható helyen készpénzátutalási megbízással ellátott díj- és pótdíjfizetési felszólítást hagy, melyen feltünteti a szabálytalanság tényét, helyét, időpontját, a gépkocsi rendszámát, valamint a díj megfizetésére vonatkozó tudnivalókat.

(5) Alapdíj és pótdíj fizetés megtagadása, vagy a díjfizetés ellenőrzésének megakadályozása esetén az Önkormányzat az érvényben lévő polgári jog szabályai szerint járhat el.

 

5. Záró rendelkezések

 

12.§     (1) Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, a helyben szokásos módon.

 

Spiegelhalter László s.k.                                        Dr. Törőcsik Edit s.k.

         polgármester                                                                   jegyző

 

 

 

 

1.      sz. melléklet a 5/2017. (V.01.) önkormányzati rendelethez

 

Vácrátót közigazgatási területén kijelölt várakozási területek

 

1.      332 hrsz, – Malom utca

2.      333 hrsz,

3.      422/1 hrsz

4.      422/3 hrsz

5.      422/4 hrsz

 

2. melléklet a 5/2017. (V.01.) önkormányzati rendelethez

 

 

A várakozási díjak díjak mértéke

 

 

Várakozási díj az várakozási övezetben:

 

a)      A” díjosztály: személygépkocsi, három- vagy négykerekű motorkerékpár, három- vagy négykerekű segédmotor-kerékpár, 3,5 t össztömeg alatti tehergépkocsi: 500.- Ft/óra

b)      „B” díjosztály: autóbusz, tehergépkocsi 3,5 t össztömeg felett, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi: 1500.- Ft/óra

 

 

A díj maximum mértékét az 1988. évi I. törvény 15/A.§ határozza meg

(5)Az egy órára vonatkozó várakozási díj személygépkocsi, három-vagy négykerekű motorkerékpár, valamint három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár várakozása esetén – a tárgyév január 1. napjától tárgyév december 31. napjáig terjedő időszakban – nem haladhatja meg az állami adóhatóság által az előző naptári év szeptemberében és az azt megelőző tizenegy hónapban egy liter ESZ 95-ös ólmozatlan benzin üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható áraként havonta közzétett ár egyszerű számtani átlagának a kétszeresét.

(6)Autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi várakozása esetén a várakozási díjnak a legmagasabb összege az (5) bekezdésben megjelölt díjak háromszorosa, járműszerelvény várakozása esetén az (5) bekezdésben megjelölt díjak hatszorosa lehet.

 

Fizetős parkoló bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva