Közlemény a 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről PDF Nyomtatás E-mail

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Vácrátót Község Önkormányzata által fenntartott Községi Óvodában a gyermekeket a 2016/2017-es nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni:

2016. április 19-20 napján (kedd-szerda) 8.00-16.30 óra között

Helyszín: Vácrátóti Mókus Egységes Óvoda-Bölcsőde - 2163 Vácrátót Petőfi tér 2.

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Amennyiben a szülő az ilyen korú gyermeket e közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el (2012. évi II. tv. 247.§).A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A 2016/2017-es nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel, aki

- a 3. életévét betöltötte,

- a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.


Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

·         a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

·         a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),

·         a gyermek TAJ kártyáját,

·         a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

·         sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény

·         a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik.

Az alapító okirat szerint a Vácrátóti Mókus Óvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek (beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos) nevelését. Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2016. május 20-ig írásban értesíti a szülőt. Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

 

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük Vácrátót Község Önkormányzata által fenntartott Óvodába történő beíratásáról.

                         

Vácrátót, 2016. március 10.

 

                                                                                                          Spiegelhalter László

                                                                                                              polgármester

 

 

Vácrátóti Hírlevél!

Iratkozzon fel és értesüljön elsőként legfrissebb híreinkről!

Keresés